7 februari 2020

In 2016 heeft het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies op verzoek van het kabinet een verkenning uitgevoerd naar mogelijke gegevens die sinds 2002 beschikbaar zijn gekomen over de val van de enclave Srebrenica in juli 1995. Deze verkenning richtte zich specifiek op twee kwesties: internationale politieke besluitvorming over het verlenen van luchtsteun en eventuele voorkennis bij westerse inlichtingendiensten over de Bosnisch-Servische aanval op de enclave. In het kader van dit verkennend onderzoek zijn 42 personen op vertrouwelijke basis geïnterviewd. Naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben negen van de geïnterviewde personen toestemming gegeven voor de (gedeeltelijke) openbaarmaking van de transcripties of verslagen van de interviews met hen. In die openbaar gemaakte verslagen zijn een aantal passages gezwart omdat ze inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van een derde persoon. De verslagen zijn te raadplegen in de studiezaal van het NIOD.