14 december 2017

Er zijn weinig aanwijzingen voor inning achterstallige Haagse gemeentebelastingen bij geïnterneerde huiseigenaren uit Nederlands-Indië, zo blijkt uit NIOD-rapport.

Verwoeste huizen in Den Haag tijdens Tweede Wereldoorlog. Bron: NIOD

Na de oorlog dienden de gemeentes Amsterdam en Den Haag rekeningen in voor achterstallige erfpachtcanon en straatbelasting bij Joodse eigenaren van onroerend goed, of bij hun erven. Dat die achterstalligheid tijdens de Duitse bezetting ontstond, in een tijd dat huiseigenaren door de anti-Joodse roofverordeningen van de Duitsers geen zeggenschap over hun woningen hadden, was voor die gemeenten geen reden om af te zien van de inning.

De gemeente Den Haag vroeg zich af of de inning van achterstallige belastingen ook was gebeurd bij huiseigenaren die tijdens de oorlog in Nederlands-Indië geïnterneerd waren. De gemeente verzocht het NIOD om dit te onderzoeken.  

In het rapport ‘Rapport Erfpacht en straatbelasting geïnterneerden Nederlands-Indië’ betoogt NIOD-onderzoeker drs. Jeroen Kemperman dat er hiervoor weinig aanwijzingen zijn. Toch reserveert het Haagse college van B&W zo’n honderdvijftigduizend euro voor eventueel individueel moreel rechtsherstel. Het Haagse college van B&W schrijft:

‘Ondanks dat uit het onderzoek van het NIOD is gebleken dat er weinig aanwijzingen zijn om aan te nemen dat dit heeft plaatsgevonden, stelt het college aan uw raad voor om voor de eventuele enkele gevallen waarin dit plaats heeft gevonden ook individueel moreel rechtsherstel mogelijk te maken.

Gezien de naar alle waarschijnlijkheid zeer beperkte omvang van het aantal gevallen stellen wij voor 150.000 euro te reserveren. […]

Als uw raad met dit voorstel instemt wil het college direct starten met een oproep aan eventuele nabestaanden om zich te melden en een adviescommissie instellen die aanvragen beoordeeld. Gelijktijdig met de uitvoering van het Joods Moreel Rechtsherstel zal ook het Indisch Moreel Rechtsherstel worden gestart en uitgevoerd.’

Meer lezen?

Het NIOD-rapport (‘Eindrapport Den Haag’) en het voorstel van B&W Den Haag zijn hier te vinden.