Het NIOD Fonds is de onafhankelijke steunstich­ting van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Het fonds is opgericht in augustus 2019 en werft donaties die volledig ten goede komen aan bijzondere projecten en activiteiten van het NIOD die anders niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Een voor­beeld hiervan is het fonds voor jonge onderzoe­kers, dat jonge wetenschappers ondersteunt bij hun onderzoek naar massaal geweld, genocide en de Tweede Wereldoorlog.

Het Fonds kent een eigen bestuur, waarvan de leden afkomstig zijn uit alle geledingen van de samenleving. Het bestuur stelt de doelen van het fonds vast en wijst de middelen toe, zulks in overeenstemming met het doel waarvoor de giften worden gedaan. Doneren kan eenmalig, via een perio­dieke schenking of via een legaat. Ook is het mogelijk om binnen het NIOD Fonds een eigen fonds op naam op te zetten.

Voor meer informatie over het NIOD Fonds: communicatie@niod.knaw.nl

Bijdragen voor het NIOD Fonds kunnen worden gestort op bankrekening NL48 INGB 0000 7575 99, ten name van Vrienden NIOD.

De Jaarrekening 2019 kunt u hier bekijken.