Het NIOD Fonds is de onafhankelijke steunstichting van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. De donaties komen volledig ten goede aan bijzondere projecten en activiteiten van het NIOD op het terrein van de studie en documentatie van massaal geweld en genocide, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

De doelen waarvoor in 2020 campagne zal worden gevoerd, zullen binnenkort worden vastgesteld. Giften die voordien worden gedaan, zullen worden bestemd voor het ondersteunen van jonge onderzoekers.

Het Fonds kent een eigen bestuur, waarvan de leden afkomstig zijn uit alle geledingen van de samenleving. Het bestuur stelt de doelen van het fonds vast en wijst de middelen toe, zulks in overeenstemming met het doel waarvoor de giften worden gedaan.

Voor meer informatie over het NIOD Fonds: communicatie@niod.knaw.nl

Bankrekening NL48 INGB 0000 7575 99, tnv Vrienden NIOD