23 november 2020

Functieomschrijving

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt voor het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD-KNAW) een internationaal erkend en gezaghebbend wetenschapper uit het veld van het geestes- en sociaalwetenschappelijk onderzoek, met een brede visie op wetenschap, een groot netwerk binnen en buiten de wetenschap, met oog voor diversiteit en inclusiviteit in brede zin en uitstekende managementkwaliteiten.

  • U bent integraal verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van het NIOD en als zodanig eindverantwoordelijk voor de koers en bedrijfsvoering van het instituut, passend binnen de strategie van de KNAW.
  • U draagt er zorg voor dat het NIOD ook in de toekomst een internationaal toonaangevend instituut is, waar wetenschappelijk talent tot bloei komt. U signaleert belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland, en speelt hier adequaat op in. U ontwikkelt een duidelijke visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van het NIOD als dynamisch instituut voor onderzoek, collecties en diensten, met een nationale meerwaarde en internationale uitstraling. U geeft vernieuwend vorm aan de relatie tussen onderzoek en collectie, in het bijzonder waar het gaat om digitalisering en digitale onderzoekstoepassingen.
  • U speelt een belangrijke rol binnen (inter-)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het werkveld van het instituut en bevordert interdisciplinaire samenwerking met universiteiten, KNAW-instituten en NWO-instituten, mede ter versterking van de collecties en de toegankelijkheid daarvan. Daarnaast positioneert u het instituut bij (inter-)nationale wetenschapsfinanciers (waaronder EU, NWO), kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, overheidsinstellingen en bedrijfsleven en vertaalt dit in nieuwe samenwerkingsverbanden.
  • U zet zich in voor het stimuleren van wetenschapscommunicatie en het maximaliseren van de maatschappelijke impact van de onderzoeksactiviteiten van het instituut. U bent een boegbeeld en aanspreekpunt in het publieke debat en voor de media en brengt daarbij de relevantie van het onderzoek voor actuele maatschappelijke thema’s helder over het voetlicht.
  • U vertegenwoordigt het NIOD zowel binnen de KNAW (als lid van de Directeurenraad) als in (inter-)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van het NIOD en de KNAW.

Profiel

  • U bent een internationaal gezaghebbend en vernieuwend wetenschapper. U beschikt over een groot (inter-)nationaal netwerk en bent aantoonbaar in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties en de verwerving van subsidies voor onderzoek. U staat open voor het maatschappelijk debat en bent gecommitteerd aan wetenschappelijke integriteit en soliditeit. U bent bekend en heeft ervaring met mogelijkheden van digitalisering van wetenschappelijk onderzoek en collectiebeheer.
  • U beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten, bent creatief en geëngageerd en in staat om als primus inter pares inspirerend leiding te geven aan een team van professionals. U staat voor en bevordert een veilige, inclusieve en diverse onderzoeksomgeving. U heeft oog voor wat er speelt binnen de organisatie, bent mensgericht, empathisch, toegankelijk en in staat veranderingen door te voeren en investeert in de loopbanen van uw medewerkers. U treedt daarbij verbindend op.
  • U bent integer, resultaatgericht en besluitvaardig en toont daadkracht. U bent communicatief sterk, zowel naar binnen als naar buiten en beschikt over politieke sensitiviteit..
  • U heeft affiniteit met, inzicht in en ervaring op het vlak van financiën en personeelsbeleid.
  • U beheerst de Engelse taal goed, in woord en geschrift. Van buitenlandse kandidaten wordt verwacht dat zij binnen afzienbare tijd de Nederlandse taal passief en actief beheersen en vertrouwd raken met de Nederlandse cultuur.

Werkgever

De KNAW is het excellente genootschap van wetenschappers, adviseert de  regering op het gebied van wetenschapsbeoefening en is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en drie instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek. Het NIOD is een van de onderzoeksinstituten van de KNAW.

De KNAW staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen, grootschalig geweld en genociden in de 20ste en 21ste eeuw, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn en de rol die herinnering aan oorlog en grootschalig geweld en transitional justice daarin speelt. De reikwijdte van het onderzoek omvat ook vraagstukken van slavernij, kolonialisme en dekolonisatie (bijv. het Nederlands-Indië onderzoek). Met een vergelijkende en internationale oriëntering van het onderzoeksbeleid levert het NIOD nieuwe inzichten voor wetenschap en samenleving.

Het instituut is tevens beheerder van grote collecties en vervult als zodanig een belangrijke maatschappelijke functie in bijvoorbeeld publieksdiensten en wetenschappelijk onderwijs. Ook speelt het NIOD een leidende rol in de opbouw van digitale infrastructuren, zoals Netwerk Oorlogsbronnen en European Holocaust Research Infrastructure, gericht op het toegankelijk maken van collecties en het faciliteren van onderzoek. Het is met name de combinatie van onderzoek, collecties en maatschappelijke functies die het NIOD tot een uniek instituut maken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een voltijdse functie en de benoeming is voor de duur van vijf jaar met ingang van 1 september 2021, met de intentie tot herbenoeming voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 17 (cao Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. De KNAW kent een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Aanvullende informatie

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met mr. Mieke Zaanen, algemeen directeur KNAW, e-mail: mieke.zaanen@knaw.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer).
Website NIOD-KNAW: www.NIOD.nl; website KNAW: www.knaw.nl

Standplaats: Herengracht 380, 1016CJ Amsterdam.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Sollicitaties

De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Richt uw sollicitatie met een curriculum vitae uiterlijk 31 januari 2021 aan de KNAW, per e-mail aan: solliciteren@knaw.nl onder vermelding van: directeur NIOD.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld