Het NIOD beschikt over een grote hoeveelheid boeken, dagbladen, tijdschriften, archiefbescheiden en foto’s met betrekking tot dit onderwerp. Dit materiaal kan in de studiezaal van het NIOD worden geraadpleegd. De Indische Collectie (I.C.) van het Instituut bestaat in hoofdzaak uit door particuliere personen ingezonden of door interviews met ex-geïnterneerden verkregen oorlogsherinneringen. Er zijn in de Indische Collectie betrekkelijk weinig documenten uit Nederlandse, geallieerde en Japanse overheidsarchieven aanwezig. Van de Japanse archieven die zich in Nederlands-Indië bevonden is bijna niets teruggevonden. Het merendeel van de documenten over de Japanners en hun beleid is afkomstig van instanties die zich na de oorlog hebben beziggehouden met de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers.

Een zeer informatieve website over de Japanse kampen en gevangenissen in Nederlands-Indië is de Indische Kamparchieven-site. Deze website bevat tevens vele verwijzingen naar relevante publicaties en documenten in de collecties van het NIOD.

Gepubliceerd materiaal

De bibliotheek van het NIOD bevat meer dan 2.000 boeken, dagbladen en tijdschriften over de geschiedenis van Nederlands-Indië in de periode 1940-1950, waaronder zeer veel kampliteratuur. Voor een overzicht van de hier berustende titels kunt u op trefwoord zoeken in de bibliotheekcatalogus op onze website. Ook in de knipselcollectie van het NIOD bevindt zich materiaal over o.a. kampen in Azië (KC II 17) Japanse krijgsgevangenen (KC II 37), vrouwenkampen (KC II 47) en burgermannenkampen (KC II 59). De knipselverzameling is toegankelijk gemaakt met behulp van een trefwoordensysteem, waarbij onderscheid gemaakt is tussen personen en zaken.

Archiefmateriaal

De Indische Collectie (collectie nr. 400) van het NIOD bevat een groot aantal na de oorlog opgestelde verslagen van en op schrift gestelde interviews met ex-krijgsgevangenen en geïnterneerden. In deze collectie bevinden zich ook originele kampbescheiden van enkele interneringskampen voor burgers. Informatie over Japanse kampen en gevangenissen is in de I.C. tevens te vinden in de documenten die zijn opgesteld ten behoeve van het onderzoek naar en de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers, waaronder de processtukken van de Nederlandse Temporaire Krijgsraden in Nederlands-Indië (dit materiaal is beperkt openbaar). Tenslotte bevatten documenten afkomstig van de Federatie van ex-Illegale Werkers in Nederlands-Indië (FIWI) relevante informatie over verzetsactiviteiten en het optreden van de Kempeitai (de Japanse militaire politie) tegen het Indische verzet.

In de collectie Dagboeken Nederlands-Indië (collectie nr. 401) bevinden zich meer dan 300 dagboeken die geschreven zijn door krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden tijdens hun verblijf in de Japanse kampen.

De afgelopen jaren zijn door het NIOD archiefcollecties van diverse Indische belangengroepen verworven:

• Collectie nr. 811: Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949
• Collectie nr. 813: Stichting Ex-Krijgsgevangenen en Nabestaanden Japan
• Collectie nr. 814: Stichting Jongens in Japanse Kampen '42-'45
• Collectie nr. 819: Comité Jongenskampen Bangkong-Gedungjati
• Collectie nr. 826: Bussemaker, H.T. - oud-voorzitter KJBB
• Collectie nr. 830: Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen
• Collectie nr. 849: Bond van ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO)
• Collectie nr. 851: Vereniging van Ex-Glodok Geïnterneerden
• Collectie nr. 852: NFR afdeling Oost-Azië

Foto’s, tekeningen en affiches

De fotocollectie van het NIOD omvat meer dan 9.000 foto’s over de periode vóór, tijdens en na de Japanse bezetting. Onze beeldcollectie (waaronder behalve foto's ook tekeningen, affiches en pamfletten) kan worden geraadpleegd via de Beeldbank WO2.

De kamptekeningen en oorlogsaffiches uit de collectie van het NIOD met betrekking tot Nederlands-Indië zijn ook als aparte collectie digitaal te bekijken via de website het Geheugen van Nederland.

Namenlijsten

Onze gegevens met betrekking tot de namen van Nederlanders in de Japanse krijgsgevangenen- en interneringskampen zijn helaas zeer onvolledig. Van lang niet alle kampen bezitten wij namenlijsten – zeker de lijsten van de krijgsgevangenenkampen zijn uiterst schaars –, en de lijsten die wij bezitten zijn vaak onvolledig. De hier aanwezige namenlijsten kunnen niet worden gekopieerd, omdat daarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (van kracht sinds 1 september 2001) van toepassing is. Deze lijsten vallen onder de "gestructureerde, bijzondere persoonsgegevens", die alleen geraadpleegd mogen worden voor duidelijk omschreven wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Voor specifieke persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met de onderstaande instanties.

Persoonsgegevens van individuele burgergeïnterneerden en -repatrianten zijn tijdens en kort na de oorlog verzameld door het Nederlandse Rode Kruis. Het oorlogsarchief van het NRK is tegenwoordig ondergebracht bij het Nationaal Archief in Den Haag. Op de website van het Nationaal Archief staat hoe een verzoek om informatie uit dit oorlogsarchief ingediend kan worden: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/oorlogsarchief-rode-kruis.

Voor gegevens van oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) kunt u terecht bij de:

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
tel: 0031 - 45 - 579 30 58

en/of bij het:

Nationaal Archief
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Postbus 90520
2509 LM Den Haag
Telefoon algemeen: 070-3315400
Telefoon inlichtingen: 070-3315444
E-mail: info@nationaalarchief.nl
www.nationaalarchief.nl

Bij de SAIP en het Nationaal Archief worden de dienstoverzichten van (voormalige) KNIL-militairen bewaard (zowel beroeps- als dienstplichtig personeel). Zie over de KNIL-stamboeken de website van het Nationaal Archief.

De dienstoverzichten van (voormalige) oud-militairen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine berusten bij het persoonsarchief van het Ministerie van Defensie.